Menning EFLU

EFLA hefur á að skipa hæfu, reynslumiklu og áhugasömu starfsfólki, sem starfar á fjölbreyttum sviðum. Okkur þykir mikilvægt að veita starfsfólki svigrúm til að þróast í starfi og sýna sjálfstæði og frumkvæði. Þannig er lögð áhersla á samábyrgð allra og markvissa teymisvirkni.

Samfélagsleg ábyrgð og hugarfar nýsköpunar í starfi eru meðal áherslu- atriða í menningu EFLU. Allt starfsfólk er mikilvægur hlekkur í starfseminni og framlag hvers og eins skiptir máli fyrir góðan árangur fyrirtækisins.

STARFSFÓLKIÐ
Karlar_konurÍ árslok ársins 2022 störfuðu 404 einstaklingar í 322 stöðugildum hjá EFLU hf og dótturfélögum, þ.e. starfsfólk á Íslandi og erlendis. Þar að auki voru 13 starfsnemar og 45 nemar í sumarstarfi. Starfsfólk EFLU býr yfir fjölbreyttri menntun og er menntunarstig starfsfólks mjög hátt en meira en 90% þeirra hafa háskólamenntun. Starfsfólk býr yfir yfirgripsmikilli þekkingu á sviði verkfræði, tækni og ýmsum öðrum greinum. Hjá EFLU eru kynjahlutföll þannig að 36% starfsfólks eru konur og 64% starfsfólks eru karlar og fjölgaði konum um nærri 5% á milli ára. Ekkert starfsfólk EFLU er skráð kynhlutlaust. Það er yfirlýst stefna EFLU að auka hlut kvenna og hlutlausra kynja, t.d. í gegnum nýráðningar og fræðslu. Meðalstarfsaldur er rúmlega sjö ár og meðallífaldur starfsfólks tæp 42 ár. Aldursbreidd starfsfólks EFLU er mjög mikil eða frá 19 til 78 ára.

VELLÍÐAN
Vellíðan starfsfólks er mikilvæg og mikil áhersla er lögð á góðan starfsanda sem byggir á sálfræðilegu öryggi og góðri teymisvirkni. Þar skiptir miklu máli að traust ríki í teymum þar sem starfsfólk getur sagt hug sinn af einlægni og skipst á hugmyndum og aðferðum á uppbyggilegan máta. Teymisvirkni og samábyrgð ýtir undir samvinnu þar sem starfsfólk leitar hvert til annars og deilir þekkingu sinni og reynslu. Á árinu var stefna gegn einelti, kynferðislegri og kynbundinni áreitni og ofbeldi (EKKO) uppfærð ásamt verklagi, auk þess sem starfsfólk fékk fræðslu um góð samskipti á vinnustað svo dæmi sé tekið.

Einelti og áreitni eru ekki liðin hjá EFLU og hafa skilgreindir aðilar á öllum starfsstöðvum hlotið þjálfun og gegna hlutverki til að taka á slíkum málum sem kunna að koma upp. Áfram var kapp lagt á að koma sem best til móts við starfsfólks í formi aukins sveigjanleika, heimavinnu, bættu upplýsingaflæði og fræðslu svo dæmi séu nefnd.

JAFNRÉTTI
Jafnréttis- og jafnlaunastefna EFLU byggir á þeirri grundvallarhugsun að allt starfsfólk njóti jafnréttis, óháð kyni, uppruna eða trú. EFLA hlaut jafnlaunavottun samkvæmt jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012 árið 2019 og var vottunin endurnýjuð á árinu 2022 með gildistíma til ársins 2025. Eitt af markmiðum EFLU er að launamunur mælist ekki hærri en 1%. Niðurstöður síðustu launagreiningar sýndu að óútskýrður launamunur var um 1% konum í óhag en hjá EFLU hefur enginn óskað eftir kynlausri skráningu og því er samanburðurinn einungis á milli tveggja kynja, þ.e. karla og kvenna.

PERSÓNUVERND
EFLU er umhugað um öryggi persónugreinanlegra upplýsinga viðskiptavina og starfsfólks síns og einsetur sér að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi sem unnið er með innan fyrirtækisins. EFLA vinnur samkvæmt núgildandi persónuverndarlöggjöf og persónuverndarstefnu.

Zero-to-heroANDLEG OG LÍKAMLEG HEILSA STARFSFÓLKS
EFLA hvetur starfsfólk til heilbrigðra lífshátta og umhverfisvænna ferðamáta. Í ljósi þess hefur EFLA kappkostað að skapa aðstöðu á starfsstöðvum þar sem því verður við komið, til að gera starfsmönnum þetta mögulegt, bæði í líkamsrækt og ferðum til og frá vinnu auk þess að bjóða
fjárhagslegan stuðning við líkams- og heilsurækt. Á árinu 2022 fengu um 68% starfsfólks greiddan íþrótta- eða hreyfingarstyrk og um 23% starfsfólks höfðu gert samgöngusamning. Árlega eru framkvæmdar heilsufarsmælingar á starfsstöðvum EFLU fyrir þau sem það kjósa og er m.a boðið upp á flensusprautu. Í höfuðstöðvum EFLU er góð aðstaða fyrir starfsfólk til
íþróttaiðkunar, tímar í jóga, hreystiþjálfun og primal hafa verið í boði og aðstaða fyrir heilsunuddara. Einnig hefur EFLA hefur hlotið gullvottun sem hjólavænn vinnustaður. Vottunin hvetur vinnustaði til að bæta aðbúnað hjólreiðafólks, bæði fyrir viðskiptavini og starfsfólk, og hvetja þannig fleiri til að velja umhverfisvæna og heilbrigða ferðamáta í daglegu lífi.

EFLA leggur metnað sinn í að hlúa að heilsu og vellíðan starfsfólks og hefur verið í hópi heilsueflandi vinnustaða á Íslandi frá árinu 2020. Um er að ræða verkefni á vegum Embættis landlæknis, Vinnueftirlitsins og VIRK. Heilsueflandi vinnustaður er sameiginlegt verkefni vinnuveitenda, starfsfólks og samfélagsins og nær til félagslegra, andlegra og líkamlegra þátta sem stuðla að vellíðan einstaklings.

Árlega er lagt mat á stöðu EFLU í samræmi við viðmið Embætti Landlæknis og VIRK auk þess sem kallað er eftir upplifun starfsfólks í árlegri vinnustaðakönnun. Markmið verkefnisins er að skapa umhverfi og aðstæður í vinnuumhverfi starfsfólks sem stuðla að heilsusamlegum lifnaðarháttum, heilsu og vellíðan með því að leggja áherslu á næringu, hreyfingu, lágmörkun streitu, bætt umhverfi og samskipti.

HOLLUR OG NÆRINGARRÍKUR MATUR
Framúrskarandi mötuneyti er rekið í höfuðstöðvum EFLU. Þar getur starfsfólk, gegn vægu gjaldi, borðað góðan og næringarríkan hádegisverð, auk þess sem starfsfólki er daglega boðið upp á ferska ávexti, hrökkbrauð, smjör og ost án endurgjalds. Í mötuneytinu hefur starfsfólk auk þess aðgang að þjónustvef sem sýnir kolefnisspor allra máltíða ásamt næringarefnainnihaldi
hverrar máltíðar. Þannig geta matreiðslumeistarar okkar alltaf stillt máltíðir af m.t.t. næringar og upplýst starfsfólk.

HELGUN STARFSFÓLKS OG STARFSANDI
AG_AR_LK_02-copyEFLA framkvæmir reglulega vinnustaðakannanir. Í könnunum er spurt um ýmis atriði sem snúa að líðan og upplifun starfsfólks á vinnuumhverfi sínu. Starfsánægja hjá EFLU er mæld reglubundið yfir allt árið og hefur hún aukist jafnt og þétt undanfarin ár og hélt sú þróun áfram á árinu 2022. Sú nýbreytni var tekin upp á árinu að mæla helgun starfsfólks í samstarfi við Gallup en sú mæling byggir á 12 lykilþáttum sem tengjast bæði líðan starfsfólks og rekstrarlegum þáttum. Áfram var lögð áhersla á að vinna sérstaklega með heilsu og líðan starfsfólks sem og starfsþróunarsamtöl sem sniðin voru að áherslum í stefnu félagsins. Þá rýndu öll teymi niðurstöðurnar og völdu sér 2-3 atriði til að vinna áfram með.

SVEIGJANLEGUR VINNUTÍMI
EFLA hefur ávallt lagt sig fram um að bjóða starfsfólki sínu upp á sveigjanlegan vinnutíma sem kom sér ekki bara vel í þeim óvenjulegu aðstæðum sem fylgdu heimsfaraldrinum heldur einnig til að mæta ólíkum þörfum starfsfólks. Lögð er áhersla á að starfsfólk nái að halda góðu jafnvægi milli vinnu og einkalífs og er ávallt reynt að koma til móts við þarfir starfsfólks vegna aðstæðna sem geta skapast í einkalífi þeirra.

STARFSMANNAFÉLAGIÐ ÖFLUNGUR
Öflungur er starfsmannafélag EFLU á Íslandi og óhætt er að segja að félagsstarf starfsfólks
sé afar fjölbreytt. Lögð er áhersla á að viðburðir mæti ólíkum þörfum starfsfólks og að þeir séu
fjölskylduvænir. Hlutverk Öflungs er m.a. að vinna að íþrótta-, félags- og menningarmálum
starfsfólks og efla samstarf og samvinnu þeirra. Allt starfsfólk hefur val um hvort það vilji vera
í starfsmannafélaginu og er nánast allt starfsfólk EFLU félagar í því. Mikil gróska var í starfi
Öflungs á árinu enda mikil og uppsöfnuð þörf hjá starfsfólki að hittast og gleðjast saman eftir
takmarkanir samfara heimsfaraldrinum.

Sumarstarfsfolk2022-1920x1080ÖRYGGI OG ÁHÆTTUMAT
Öryggi starfsfólks er haft í fyrirrúmi hjá EFLU og leitast fyrirtækið við að skapa starfsfólki sínu öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Haft er víðtækt samstarf við starfsfólk um hættur, áhættumat, forvarnir og fræðslu. Lögð er áhersla á opin samskipti um vinnuvernd og kallað er eftir ábendingum og tillögum að umbótum. Þá er starfsfólk ávallt hvatt til að gæta að öryggi sínu og annars starfsfólks. Áhættumat og vinnulýsingar hafa verið gerðar fyrir öll helstu störf hjá EFLU, bæði innan skrifstofunnar og vegna vinnu á mismunandi verkstöðum. Allur nauðsynlegur öryggisbúnaður er til staðar fyrir starfsfólk og er hann CE merktur. Til að auka öryggisvitund og draga úr áhættu, er starfsfólki gert að skima fyrir hættum þegar farið er á verkstað, með því að nota snjallforrit sem inniheldur stuttan lista yfir helstu öryggisatriði og viðbúnað.

ÖRYGGISNEFNDIR
Öryggisnefndir eru starfandi á öllum starfsstöðvum EFLU. Í öryggisnefndum sitja annars vegar öryggistrúnaðarmenn sem kosnir eru af starfsfólki og hins vegar öryggisverðir sem valdir eru af EFLU. Helstu hlutverk öryggisnefnda er að vinna að bættum aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi í allri starfsemi fyrirtækisins og fylgjast með því að ráðstafanir á þessu sviði séu framkvæmdar og skili tilætluðum árangri. Þær sjá jafnframt um vöktun á öryggisbúnaði, öryggiskerfum á starfsstöðvum og brunaöryggi. Nefndirnar eru mjög virkar og taka þær þátt í öllum helstu ákvörðunum um öryggismál EFLU.

ÞJÓNUSTUAÐILAR Í VINNUVERND
EFLA er viðurkenndur þjónustuaðili af hálfu Vinnueftirlitsins og er í samstarfi við Heilsuvernd um veitingu heildstæðrar þjónustu á sviði vinnuverndar. Öllum gildandi lögum og reglum er fylgt í starfsemi EFLU svo sem lögum um vinnuvernd og almennri löggjöf um vinnumarkaðsmál. Langstærsti hluti starfsfólks EFLU hefur kosið að vera í stéttarfélögum.
EFLA lýsir því yfir að fyrirtækið stendur alfarið gegn allri nauðungar og þrælkunarvinnu sem og barnaþrælkun.

Efnisyfirlit