EFLA í sjávarútvegi

EFLA er sjávarútveginum innan handar og veitir sérsniðnar lausnir á sjó og landi. Sérfræðingar okkar hafa komið að fjölbreyttum viðfangsefnum tengdum uppsjávarvinnslu, fiskeldi, bolfisksvinnslu, umhverfismálum, hafnarskipulagi, fiskimjöls- og lýsisframleiðslu, stjórn- og eftirlitskerfum ásamt véla- og vinnslukerfum.

1920_1080_skjamyndth_cmyk

Tengiliður

Landtengingar skipa

Orkuskipti í íslenskum höfnum er eitt af þeim verkefnum sem stjórnvöld hafa sett á oddinn í tengslum við loftslagsaðgerðir. EFLA hefur unnið að lausnum varðandi landtengingu rafmagns í skipum, og er ávinningurinn af slíku bæði fjárhagslegur og umhverfislegur.

Þjónustusvið

 • Þarfagreining
 • Tæknilegar forsendur skilgreindar
 • Hönnun rafkerfis
 • Hönnun og útfærsla tengibúnaðar við skip

Landtengingar


Tengiliður

Skilvirkni með sjálfvirkni

Aukin skilvirkni framleiðslulína næst með aukinni sjálfvirkni og bættri nýtingu. Verðmætasköpun af slíku er umtalsverð, t.d. meiri afkastageta og aukin arðsemi. EFLA veitir alhliða ráðgjöf og aðstoðar við val á sjálfvirknilausnum sem henta viðskiptavininum best.

Þjónustusvið

 • Þarfagreining
 • Lausnamiðuð ráðgjöf
 • Tillögur að úrbótum
 • Vélahönnun
 • Rafmagnshönnun
 • Forritun
 • Uppsetning og samþætting búnaðar

Tengiliður

Stjórn- og eftirlitskerfi

Áreiðanleiki framleiðsluferla er mikilvægur og því getur hröð greining á orsökum bilana sparað háar fjárhæðir. Skýr framsetning á upplýsingum frá stjórn- og eftirlitskerfum tryggir yfirsýn framleiðsluferla og styttir viðbragðstíma við greiningu þegar bilanir verða.

Þjónustusvið

 • Hönnun stýringa og stýrikerfa og kerfisuppbyggingu
 • Forritun, prófanir og tengingar skjákerfa
 • Prófunarlýsingar og prófunarskjöl
 • Þarfagreining á skjákerfislausnum
 • Innleiðing sjálfvirkniferla
 • Gerð útboðsgagna
 • Kennsla og þjálfun
 • Val á hug- og vélbúnaði
 • Öryggisgreining á stjórn- og framleiðslukerfum
 • Viðhaldsstjórnun

Tengiliður

Öryggi og heilsa starfsmanna

Samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum ber atvinnurekandi ábyrgð á því að gerð sé skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustaðnum.

Þjónustusvið

 • Gerð áhættumats starfa
 • Öryggisstjórnun og stjórnun vinnuverndarmála
 • Þjálfun og fræðsla um öryggismál
 • Reglulegt öryggiseftirlit í fyrirtækjum og í verklegum framkvæmdum
 • Mat á loftgæðum og góðri innivist
 • Lýsingarhönnun og birtustýring
 • Meðhöndlun og stjórnun efna
 • Eftirlit með CE merkingum véla, rafbúnaðar og öryggishlutastýrikerfa
 • Gerð öryggis-, heilbrigðis- og umhverfisáætlunar
 • Innleiðing viðhaldskerfa

Tengiliður

Fiskeldi

Eldi á fiski og skeldýrum hefur vaxið hratt á heimsvísu síðustu ár. Með nýjum aðferðum og aukinni tækniþekkingu í fiskeldi hafa afköst aukist og neikvæð umhverfisáhrif minnkað. Mikil fjárfesting hefur átt sér stað í greininni og uppbygging er undir stöðugu eftirliti þar sem strangar umhverfiskröfur eru gerðar til fiskeldis.

Þjónustusvið

 • Hönnun stjórn- og eftirlitskerfa
 • Véla- og vinnslukerfi
 • Hönnun hreinsikerfa
 • Byggingahönnun
 • Ráðgjöf vegna öryggis- og orkumála
 • Orkunýting og orkuráðgjöf

Fiskeldi


Tengiliður

Umhverfismál

Í nútímasamfélagi er gerð sú krafa að fyrirtæki og opinberir aðilar taki ábyrgð á áhrifum sínum á umhverfið. Einn lykilþáttur í ábyrgum rekstri er virk umhverfisstjórnun. Það þýðir að fyrirtæki og sveitarfélög setji sér skýra stefnu í umhverfismálum og hagi starfseminni þannig að umhverfisáhrifum sé haldið í lágmarki.

Þjónustusvið

 • Undirbúningur, ráðgjöf og innleiðing umhverfisstjórnunarkerfa
 • Umhverfisúttektir og greining á lagalegum kröfum
 • Ráðgjöf, hönnun og eftirfylgni mengunarvarna
 • Umhverfisskýrslur, grænt bókhald, útstreymisbókhald og loftlagsbókhald
 • Ráðgjöf vegna vistvænna innkaupa
 • Framkvæmd innri úttekta
 • Aðstoð við efnastjórnun
 • Mat á umhverfisáhrifum
 • Leyfis og skipulagsmál

Tengiliðir

Hafnir og hafnarmannvirki

Hafnir og hafnarmannvirki gegna mikilvægu hlutverki í íslensku samfélagi og hagkerfinu. Skip eru að stækka og umfang fraktflutninga að aukast sem leiðir til meiri eftirspurnar og eflingu innviða, stækkun hafnamannvirkja og skilvirkari reksturs hafna. EFLA hefur mikla reynslu í hönnun, ráðgjöf og þjónusta á öllum stærðum og gerðum af hafnarframkvæmdum, bæði á Íslandi og erlendis.

Þjónustusvið

 • Skipulag hafna
 • Hönnun hafnarmannvirkja
 • Hönnun og hönnunararstjórnun samgönguverkefna
 • Útboðsgagnagerð og kostnaðaráætlanir
 • Öryggismál í höfnum
 • Jarðtækni, dýpkun og landfyllingar
 • Mat á umhverfisáhrifum
 • Eftirlit

Skipulag hafna


Tengiliður

Hljóðvistarráðgjöf og hávaðastjórnun

Mikilvægt er að stjórna og lágmarka hávaða í iðnaðarstarfsemi. Langvarandi vinna í hávaða hefur áhrif á afkastagetu og einbeitingu starfsmanna. Umhverfishávaði frá atvinnustarfsemi getur einnig verið vandamál og skv. íslenskum reglugerðum gilda takmörk á leyfilegri hávaðaútbreiðslu.

Þjónustusvið

 • Kortlagning hávaða
 • Mælingar á hljóðáraun
 • Hönnun hljóðvarna
 • Hljóðstigsmælingar innandyra, t.d. frá tækjabúnaði
 • Hljóðstigsmælingar utandyra, t.d. frá atvinnustarfsemi
 • Ómtímamælingar í rýmum þar sem glymjandi er mikill
 • Högghljóðstigsmælingar og mælingar á hljóðleiðni

Tengiliður

Brunavarnir og eldvarnaeftirlit

Traustar brunavarnir og eigið eldvarnareftirlit er mikilvægur þáttur í gæða- og öryggismálum fyrirtækja ásamt því sem reglugerðir kveða á um slíka skyldu. Tilgangurinn er að stuðla að traustum eldvörnum, tryggja virkni þeirra til að fyrirbyggja eignatjón og/eða manntjón og koma í veg fyrir röskun á högum og/eða rekstrarstöðvun af völdum bruna.

Þjónustusvið

 • Brunahönnun bygginga og burðarvirkja
 • Brunatæknilegar úttektir
 • Eigið eldvarnaeftirlitsvefkerfi
 • Fræðsla á sviði bruna- og öryggismála
 • Brunavarnir loftræsikerfa
 • Greining flóttaleiða og gerð rýmingaráætlana
 • Gerð neyðar- og viðbragðsáætlana
 • Hönnun brunaviðvörunarkerfa og vöktunarbúnaðar
 • Hönnun sjálfvirkra vatnsúðakerfa

Tengiliður

Þrívídd og sýndarveruleiki

Sérfræðingar EFLU hafa margra ára reynslu í tæknilegum lausnum og framsetning þeirra í þrívíddargrafík vekur þær til lífsins, hvort sem er á tölvuskjá, snjalltæki eða í sýndarveruleika. Nákvæm þrívíddarmódel geta því verið mikilvægur grunnur að vel heppnuðum verkefnum.

Þjónustusvið

 • Hreyfimyndagrafík
 • Sýndar- og viðbættur veruleiki
 • Þrívíddarmódelsmíði
 • Verkfræði- og hönnunaraðstoð

Þrívíddarmyndbönd


Tengiliðir

Byggingarstjórnun

EFLA hefur víðtæka reynslu af stýringu byggingar­framkvæmda ásamt því að sinna gæðaeftirliti. Við tökum að okkur byggingarstjórnun mannvirkja og gætum þess að byggt sé eftir hönnun og að unnið sé samkvæmt verklýsingum.

Þjónustusvið

 • Verkefnastjórnun
 • Byggingarstjórn
 • Eftirlit
 • Kostnaðaráætlanir
 • Gerð útboðsgagna
 • Öryggismál