Lítið þrop séð úr lofti.

Aðalskipulag í Bláskógabyggð

BláskógabyggðSkipulagsmálIðnaðurSamgöngur og innviðir

Bláskógabyggð vann nýtt aðalskipulag sem markar stefnu um landnotkun og uppbyggingu í sveitarfélaginu til ársins 2027.

Viðskiptavinur
 • Bláskógabyggð
Verktími
 • 2014 - 2018
Þjónustuþættir
 • Aðalskipulag
 • Ferðamannastaðir
 • Fjarskipti
 • Göngu- og hjólastígar
 • Smávirkjanir
 • Umferðarskipulag
 • Vatnsaflsvirkjanir
 • Vatnsveitur
 • Vindorka

Um hvað snýst verkefnið

EFLA var ráðgjafi í verkefninu og sá um gerð tillögu, úrvinnslu og framsetningu á skipulaginu. Við endurskoðun aðalskipulagsins var haft til hliðsjónar að styrkja Bláskógabyggð sem ákjósanlegt svæði til búsetu og atvinnuuppbyggingar, sem viðkomustað ferðamanna og almennt til orlofsdvalar. Jafnframt var reynt að stuðla að skynsamlegri landnotkun til framtíðar.

Skipulagið skal stuðla að hagkvæmri þróun byggðar, m.a. með því að skapa sem best skilyrði fyrir atvinnulíf og mannlíf og gera búsetu á svæðinu eftirsóknarverða.

Helstu atriði úr aðalskipulaginu

 • Gert er ráð fyrir nýjum verslunar- og þjónustusvæðum fyrir uppbyggingu tengdri ferðaþjónustu. Meðal annars er áætluð bygging nýrrar þjónustumiðstöðvar á Þingvöllum.
 • Sett er inn nýtt skálasvæði við Geldingafell á Kili og annað við Mosaskarð, skálarnir nýtast fyrir ferðaþjónustu á hálendinu.
 • Ekki er gert ráð fyrir íbúðarsvæðum í dreifbýli en heimilt að byggja íbúðarhús í tengslum við þá byggð sem fyrir er.
 • Heimilaðar eru ýmsar stakar framkvæmdir s.s. íbúðar- og frístundahús á landbúnaðarsvæðum. Virkjanir, vindrafstöðvar og örvirkjanir að ákveðinni stærð eru jafnframt heimilaðar.
 • Áfram er heimilt að starfrækja rekstur á landbúnaðarsvæðum sem ekki tengist beint landbúnaðarframleiðslu, sú heimild er víkkuð út.
 • Haldið verður áfram uppbyggingu helstu hálendisvega, s.s. Kjalvegar.
 • Biskupstungnabraut verður færð suður fyrir Geysissvæðið til að skapa rými fyrir frekari uppbyggingu ferðaþjónustu þar og til að draga megin umferðina fjær sjálfu hverasvæðinu.
 • Sveitarfélagið er hlynnt því að endurheimta Hagavatn og draga þannig úr uppblæstri og foki yfir byggðina.

Aðalskipulagið var staðfest með auglýsingu í B deild Stjórnartíðinda í maí 2018.

Umhverfismál

Markmið með gerð aðalskipulags er skv. 1. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 að stuðla að "skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd landslags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu með sjálfbæra þróun að leiðarljósi".

Aðalskipulagið var unnið skv. Skipulagslögum nr. 123/2010 og lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Í vinnunni var leitast við að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og að taka tillit til umhverfissjónarmiða. Þetta var gert með því að meta líkleg áhrif þeirra framkvæmda sem talið var að gætu haft umtalsverð áhrif á umhverfið. Ef talið var að áhrif yrðu neikvæð var leitast við að breyta útfærslunni og draga úr áhrifum.

Hlutverk EFLU

 • Ráðgjafi verkkaupa við endurskoðun aðalskipulagsins
 • Umsjón með tillögugerð ásamt vinnuhópi Bláskógabyggðar
 • Úrvinnsla og framsetning aðalskipulagsins
 • Mat á líklegum áhrifum þeirra framkvæmda sem talið var að gætu haft umtalsverð áhrif á umhverfið. Unnið með vinnuhópi Bláskógabyggðar

Ávinningur verkefnis

Stefna í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar er lögð til grundvallar við gerð deiliskipulags, framkvæmdaáætlana og við ákvarðanatöku í sveitarfélaginu. Aðalskipulag tilgreinir stefnu sveitarstjórnar varðandi landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, umhverfismál og samgöngu- og þjónustukerfi sveitarfélagsins.

Viltu vita meira?